OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU


WSTĘP

1.1 To jest Italia to portal poświęcony promocji reklamowej będący własnością Panów: Fabio Ruggieri i Nicola Erriquez i stanowiący podmiot zależny spółki Studio Top Web z siedzibą w Polsce. To jest Italia, za pośrednictwem swojej strony internetowej tojestitalia.pl oraz wszelkich innych kanałów opatrzonych logiem To jest Italia nawiązującym do tego samego właściciela, umożliwia nawiązanie kontaktu między osobami poszukującymi obiekty noclegowe na wynajem oraz właścicielami i/lub zarządcami nieruchomości, którzy chcą zareklamować i wynająć swoje obiekty noclegowe.

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania oraz Polityka prywatności definiują stosunki panujące między To jest Italia, a każdym Użytkownikiem portalu tojestitalia.pl , który używa lub uzyskuje dostęp do portalu i wszelkich udostępnionych na nim informacji i usług. Pod pojęciem Użytkownik rozumie się osoby, które używają portalu w celu uzyskania informacji na temat zaprezentowanych na nim obiektów i ich zarezerwowania bezpośrednio u Właścicieli  lub Zarządców obiektów, na pobyty krótko-/średnioterminowe w celach turystycznych.

1.3 Użytkowanie naszego portalu jest jednoznaczne z tym, że użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na to, aby zostać objętym Ogólnymi Warunkami zawartymi na tymże portalu oraz naszą Polityką Prywatności, w swoim imieniu lub w mieniu osób wskazanych w momencie dokonania rezerwacji. Rezerwacje dokonane przez Użytkownika za pośrednictwem portalu To jest Italia objęte są ogólnymi warunkami przedstawionymi na portalu.

Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywani portalu do innych celów bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody administratorów portalu.

1.4 To jest Italia może zmieniać warunki w dowolnym czasie publikując zaktualizowaną ich wersję na swojej stronie internetowej. Prosimy zapoznać się z sekcją ” Ogólnych Warunków Użytkowania „, uznając je za  obowiązujące.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1 Portal jest stroną internetową, na której Użytkownicy będą mieli możliwość wyświetlania ogłoszeń i uzyskiwania informacji na temat zaprezentowanych w nich obiektów, wynajmowanych bezpośrednio przez Właścicieli lub Zarządców obiektów, a także informacji na temat dojazdu oraz miejsc wartych zwiedzenia w miejscowościach, gdzie położone są proponowane obiekty.

2.2 To jest Italia nie jest stroną pośredniczącą między Użytkownikiem a Właścicielem w przypadku pojawienia się ewentualnych sporów między stronami. To jest Italia nie jest stroną żadnej umowy najmu ani jakiejkolwiek innej umowy zawartej między Użytkownikiem a Właścicielem lub zarządcą zarezerwowanych obiektów.

2.3 Użytkownicy znają i zobowiązują się przestrzegać wszelkich przepisów, norm i obowiązujących rozporządzeń. Użytkownicy przyjmują do wiadomości fakt, że Właściciele lub inne osoby ich zastępujące, są odpowiedzialne przed prawem, normami i obowiązującymi rozporządzeniami, jak również zobowiązują się przestrzegać wszelkich przepisów, norm i obowiązujących rozporządzeń oferując, i następnie rezerwując i utrzymując swój własny obiekt. Nawet, jeśli To jest Italia nie jest stroną jakiegokolwiek najmu, ani nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z z przepisami czy normami w zakresie obiektów wynajmowanych za pośrednictwem portalu,  może okazać się prawnie zobligowana  (zgodnie z tym co zostało przez nas ustalone według uznania) do udzielenia informacji na temat któregokolwiek obiektu oferowanego na wynajem w celu spełnienia wymogów narzuconych przez instytucje państwowe, instytucje regulacyjne, badania, spory sądowe lub postępowania administracyjne; administratorzy portalu To jest Italia będą mogli zadecydować, wedle ich własnego uznania, czy spełnią lub nie takie obowiązki.

2.4 Portal polega na prezentacji ogłoszeń zawierających prezentację obiektów udostępnionych przez Właścicieli i treść udostępnioną przez podmioty trzecie. Za zawartość treści odpowiada Właściciel lub podmiot trzeci redagujący ich treść. To jest Italia nie ponosi odpowiedzialności za powyższe treści, udostępniając tylko i  wyłącznie dostęp do ich zawartości w formie usługi oferowanej Użytkownikowi, a także umożliwiając nawiązanie kontaktu z Właścicielem w sprawie obiektu i zarezerwowania wynajmu tychże obiektów bezpośrednio u Właściciela.

Wszystkie rezerwacje dokonane przez użytkownika, będą dokonywane bezpośrednio u Właściciela lub jego zastępcy, a umowa najmu będzie zawierana z Właścicielem. W umowie tej zostanie określone prawo Użytkownika do zajęcia i wykorzystania obiektu w uzgodnionym terminie, a także zobowiązanie do zapłaty i opłaty innych podatków. To jest Italia nie jest stroną umowy i nie ponosi odpowiedzialności za Użytkownika, któremu Właściciel udostępnia nieruchomość. Nie popieramy, wspieramy, udzielamy oświadczeń lub gwarancji dotyczących prawdziwości, dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji zawartych w reklamie opublikowanej na portalu lub dotyczącej wszelkich opinii zamieszczonych przez osoby trzecie.

 

OGŁOSZENIA O NIERUCHOMOŚCIACH I INTERAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI

3.1 Właściciele w pełni odpowiadają za wszelkie informacje, w tym za zdjęcia, opisy i inne treści, dotyczące charakterystyki wynajmowanych obiektów; ponadto będą odpowiadali za aktualizację tychże informacji, zdjęć, opisów i innych treści dotyczących tychże obiektów.

3.2 Jeśli Użytkownik znajdzie na portalu interesujący go obiekt, może otrzymać, jeśli będzie sobie życzył, inne dodatkowe informacje, wysyłając prośbę na adres e-mail: helpdesk@tojestitalia.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz innych wymaganych informacji, bez konieczności zapisywania się do portalu. Wszelkie adresy e-mail podane w wiadomości pisemnej lub zgłoszeniu rezerwacji, będą usuwane i zastępowane następującym napisem «————-@.—.—».

3.3 Po wysłaniu żądania o udzielenie informacji do Właściciela lub zastępującego go podmiotu, Użytkownik otrzyma potwierdzenie ze strony To jest Italia.

3.4 Właściciel będzie mógł kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem naszego pracownika w celu uzyskania informacji, korzystając z adresu e-mail: helpdesk@tojestitalia.pl.

3.5 Rezerwacja obiektów ma miejsce w przypadku dokonania przelewu bankowego przez Użytkownika bezpośrednio na rzecz Właściciela. Zaliczka, która nigdy nie powinna być niższa niż 15% wartości całkowitej wynajmu, powinna zostać ustalona między Użytkownikiem a Właścicielem, a także koniecznie musi być wniesiona za pośrednictwem przelewu bankowego. Pozostałą wartość ustalają między sobą Użytkownik i Właściciel obiektu. To jest Italia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak płatności ze strony Użytkownika na rzecz Właściciela/zarządcy obiektu, ponieważ umowa zostaje zawarta tylko i wyłącznie między tymi stronami, czyli Użytkownikiem a Właścicielem obiektu, lub podmiotem, który go zastępuje.

3.6 System To jest Italia nie przechowuje wiadomości przez długi czas, w związku z czym mogą one okazać się niedostępne po ich dostarczeniu.

Z tego powodu, uprzejmie prosimy o wydrukowanie kopii każdej wiadomości, która może okazać się ważna, przykładowo potwierdzenie rezerwacji lub inna ważna informacja.

3.7 To jest Italia nie ponosi odpowiedzialności, ani nie będzie brała udziału w wiadomościach przesyłanych między Właścicielem a Użytkownikiem, po dokonaniu wpłaty zaliczki ustalonej między Użytkownikiem a  Właścicielem.

3.10 Użytkownik wyraźnie uznaje i akceptuje prawo odstąpienia od umowy, maksymalnie na 30 dni przed datą rozpoczęcia rezerwacji. Od 29-go dnia włącznie, wpłacona zaliczka zostanie zatrzymana w formie kary za rezygnację.

PRAWA I OBOWIĄZKI TO JEST ITALIA

5.1 To jest Italia będzie publikowała na portalu wszelkie zdjęcia udostępnione przez Właściciela. Jednakże, Użytkownik akceptuje, że nie zawsze fotografie będą zgodne z oryginałem, w przypadku skanowania obrazów ze zdjęć nie cyfrowych lub użycia programów do edycji zdjęć. W związku z tym, To jest Italia, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego typu różnice.

5.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, fakt, że to Właściciele obiektów, a nie To jest Italia, są odpowiedzialni za poprawność z jaką zdjęcia i opisy przedstawiają dany obiekt.

5.3 Okresowo, To jest Italia może dokonywać aktualizacji i konserwacji portalu. Tego typu czynności mogą powodować chwilowe przerwy lub częściową niedostępność portalu. To jest Italia zobowiązuje się zapewnić, w miarę możliwości, że prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach o najmniejszym natężeniu użytkowania portalu ze strony Użytkowników i Właścicieli obiektów.

5.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że To Jest Italia nie odpowiada za zachowanie Właścicieli, ani za charakter, warunki lub istnienie obiektu noclegowego.

5.6 Studio Top Web zastrzega sobie prawo do cesji warunków dotyczących Użytkowników innym podmiotom lub innemu podmiotowi z grupy To jest Italia, co nie będzie skutkowało ewentualnymi zmianami gwarancji udzielonych Użytkownikom na zasadach niniejszych warunków.

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

6.1 Wszystkie treści przedstawione na stronie internetowej są chronione prawem autorskim i prawem o bazach danych.  Powielanie portalu, nawet tylko częściowe, w tym kopiowanie tekstów, grafiki lub wyglądu jest całkowicie zakazane.

6.2 Użytkownicy rezerwujący obiekt przez portal www.tojestitalia.pl, mogą pobierać, wyświetlać lub drukować strony, potwierdzając tym samym ewentualne umowy zawarte z To jest Italia , i zachowywać kopie swoich rezerwacji.

6.5 Wysyłając do portalu jakiejkolwiek materiały (w tym tekst, fotografie i tym podobne), Użytkownik zezwala To jest Italia, na zasadach nie wyłącznych i nieodpłatnych, użytkować, odtwarzać, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, publikować i powielać te treści na całym świecie za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji znanych obecnie lub jeszcze mających powstać, w celu ich opracowania, w dowolnym języku, wszędzie i na czas trwania własności literackiej i artystycznej, w rozumieniu konwencji międzynarodowych i przepisów polskich i zagranicznych aktualnie obowiązujących oraz tych przyszłych.

POWIADOMIENIA I RECENZJE

7.1 I Użytkownicy zobowiązani są do udostępniania prawidłowych informacji w ramach recenzji o obiektach.

7.2 Użytkownik zobowiązuje się chronić dane osobowe innych użytkowników w taki sam sposób jaki chroniłby swoje dane; ponadto, Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie, utratę lub nieupoważnione przeniesienie tychże informacji

7.3 Według własnego uznania, Użytkownicy mogą publikować własne recenzje o obiektach obecnych na portalu i w których przebywali. Właściciel będzie miał możliwość zapoznania się z tego typu recenzjami i udzielenia odpowiedzi. Właściciele mogą również ocenić pobyt Użytkownika. Użytkownik przyjmuje i wyraża zgodę, że To jest Italia będzie mogła udostępniać tego rodzaju Recenzje Właścicieli innym  Właścicielom.

7.4 To jest Italia nie sprawdza ani nie posiada rzeczywistej możliwości sprawdzenia poprawności recenzji Użytkownika, odpowiedzi Właściciela lub recenzji Właściciela.

7.5 W każdym razie, To jest Italia zwraca się z prośbą, aby wszystkie Recenzje (zarówno Użytkownika jak i Właściciela obiektu), były zgodne z Wytycznymi dotyczącymi treści, w przeciwnym wypadku, To jest Italia, wedle swojego niepodważalnego uznania, zastrzega sobie prawo do odmowy ich opublikowania.

7.7 To jest Italia przestrzega swojej własnej Polityki Prywatności. Patrz Polityka Prywatności. Użytkownik zezwala na wykorzystanie swoich danych w sposób określony w Polityce Prywatności.
Mając na względzie przejrzystość relacji między stronami, po zapłacie zaliczki, strony upoważniają To jest Italia do przekazania im wzajemnie danych kontaktowych, a także informacji szczegółowych dotyczących wynajmowanego obiektu.

 

ODSZKODOWANIE

Użytkownik oraz Właściciel, zobowiązują się chronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności To jest Italia, jej kierowników, pracowników i agentów, za wszelkie wymienione tu, ale niewyczerpujące, żądania odszkodowania, powództwa, roszczenia, straty, grzywny, kary lub inne koszty lub wydatki, rozsądne wynagrodzenia prawne lub księgowe, zażądane przez osoby trzecie, w związku z lub powiązane z: (a) jakimkolwiek materiałem lub zawartością udostępnioną na rzecz portalu, (b) korzystaniem przez Użytkownika z treści zawartej na stronie internetowej, (c) jakimkolwiek naruszeniem postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania, lub (d) korzystania ze struktury.

To jest Italia prześle niezwłocznie powiadomienie o reklamacji tego typu.

 

ZAKAZ

Użytkownikowi zakazuje się, bezpośrednio i pośrednio:
– Wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania, powielania, modyfikowania, tłumaczenia całości lub części portalu , jego treści i baz danych wchodzących w skład portalu, w jakiejkolwiek formie, zarówno przy pomocy automatycznych urządzeń albo procesów ręcznych.

 

– Wykorzystywania portalu do celów innych niż te podane w Ogólnych Warunkach Użytkowania;

– Powielania jakiejkolwiek części portalu na innej stronie internetowej lub w inny sposób, za pomocą dowolnego urządzenia

–  Zamieszczania na portalu treści, które naruszają obowiązujące przepisy karne lub inne przepisy, lub które zachęcają do takiego naruszenia;

– Publikowania lub przekazywania informacji, które są fałszywe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd, lub wykonywania jakichkolwiek czynności, które będą uważane za „phishing” (zarówno podstawowy, wtórny lub inny) lub które mogą powodować odpowiedzialność karną lub cywilną.

– Publikowania lub przekazywania wszelkiego typu materiałów nielegalnych, grożących, obraźliwych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, prowokujących, seksualnie jawnych, pornograficznych lub bluźnierczych;

– Powoływania się w innych miejscach na tojestitalia.pl, czy na markę To jest Italia, w sposób, który może przyczynić się do tego, że ktoś mógłby pomyśleć, iż Użytkownik lub jakakolwiek strona internetowa jest sponsorowana, afiliowana lub zatwierdzona przez To Jest Italia lub Studio Top Web.

PRAWO DI USUNIĘCIA TREŚCI

Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za to, że jego recenzje i powiadomienia wysyłane do Właściciela, nie będą naruszały przepisów, praw jakichkolwiek osób lub podmiotów, ani nie będą zawierały fałszywych informacji, osobistych zniewag, wszelkich zniesławień, oszczerstw, nie będą naruszały żadnych praw autorskich, przepisów dotyczących ochrony danych lub Wytycznych dotyczących treści. To jest Italia może badać wszelkie dane obecne na portalu i może je usuwać lub zmieniać, jeśli nie będą one poprawne lub aktualne. To jest Italia będzie uprawniona do niezwłocznego usuwania z witryny jakichkolwiek informacji lub treści, które naruszają te wymagania.

POWIADOMIENIA

11.1 Wszelkie powiadomienia kierowane do nas należy wysyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub dzwoniąc pod numer FORNIRE IL NUMERO DI AGNIESZKA

11.2 Zgłoszenia w sprawie naruszenia praw autorskich powinny zawierać:
– adres pocztowy, numer telefonu i adres email;
– szczegóły dotyczące podważanych treści (załączenie tekstu lub obrazów) łącznie z linkiem do strony Web;
– podpisane oświadczenie zastępujące przysięgę, które wykaże, że posiada Pan/Pani:
o wyłączne prawo do użytkowani dzieła;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DI TO JEST ITALIA

12.1 W w ramach portalu, Użytkownik może oglądać oferty na wynajmowane obiekty, komunikować się z zarządcami w celu uzyskania potrzebnych informacji. To jest Italia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie umowy, jakie Użytkownik zawrze z Właścicielem, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania wszelkich Właścicieli lub innych osób lub stron w odniesieniu do obiektu. W przypadku wszystkich obiektów należy kontaktować się z Właścicielem, a warunki i zasady ustalone przez Właściciela będą obowiązywały w odniesieniu do dokonanej rezerwacji. Takie warunki i zasady mogą ograniczać i/lub wyłączać odpowiedzialność Właściciela wobec Użytkownika; zalecamy zapoznać sie z ich treścią przed dokonaniem rezerwacji.

12.2 To jest Italia nie udziela ochrony ubezpieczeniowej OC dla  Właściciela, agencji nieruchomości ani dla Użytkowników. Zaleca się, aby Użytkownicy zawarli umowę ubezpieczenia podróżnego, które zabezpieczy wartość rezerwacji także na wypadek anulacji rezerwacji przez Użytkowników. Użytkownik musi sam upewnić się, czy zawarte ubezpieczenie jest wystarczające i odpowiednio zaspokaja potrzeby Użytkownika.

 

INNE

13.1 Ogólne Warunki Użytkowania podlegają polskim przepisom prawa i będą przekazywane do niewyłącznej kompetencji sądów włoskich

13.2 Ogólne Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności i Informacja w sprawie wykorzystywania ciasteczek stanowią całość uzgodnień między To jest Italia a Użytkownikiem w zakresie przedmiotu tychże dokumentów.

13.3 To jest Italia zaleca, aby Użytkownik zachował kopię niniejszych warunków w osobnym pliku na swoim własnym nośniku lub w formie papierowej.

13.6 Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszych warunków użytkowania nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.

 

Data ostatniej aktualizacji 26/04/2017

twoje reklame tutaj twoje reklame tutaj twoje reklame tutaj twoje reklame tutaj twoje reklame tutaj